FAQ - Najczęstsze pytania

     Przede wszystkim nale??y okre??li?, do jakich celów maszyna ma by? przeznaczona, w jakich b?dzie pracowa??a materia??ach oraz jakiej wielko??ci b?d? najwi?ksze wykonywane detale. Istotne jest te?? dobowe planowane obci???enie urz?dzenia – planujemy prac? tylko kilka godzin dziennie, czy mo??e w trybie ci?g??ym w systemie zmianowym.

     Inne urz?dzenie zaproponujemy do zada?? l??ejszych, czyli praca g??ównie w tworzywach sztucznych, materia??ach drewnopodobnych, drewnie, plexi – a inne do prac w stali lub stopach metali kolorowych.

     Trudno jednoznacznie okre??li?, ??e jedno lub drugie rozwi?zanie jest lepsze. Wszystko zale??y od zada?? stawianych maszynie. Nie bez znaczenia jest tak??e ró??nica w cenie konstrukcji opartych o wy??ej wspomniane rozwi?zania.

     Generalnie nap?dy kulowe pozwalaj? na uzyskanie wi?kszych pr?dko??ci pracy ploterów oraz na uzyskanie wy??szej dok??adno??ci wykonywanych detali. Nie zawsze jednak wydanie wi?kszej kwoty na maszyn? na ??rubach kulowych jest ekonomicznie uzasadnione.

     Je??li planujemy, ??e nasze urz?dzenie b?dzie pracowa??o w l??ejszych materia??ach typu tworzywa sztuczne, drewno, materia??y drewnopodobne i wystarczy praca kilka godzin dziennie – to z powodzeniem b?dziemy zadowoleni z zakupu plotera z nap?dem trapezowym.

     Je??li przyk??adowo planujemy obróbk? w trybie produkcji przemys??owej, b?dziemy obrabia? stopy metali kolorowych i zale??y nam na wy??szej wydajno??ci – wtedy uzasadnione jest wydanie wy??szej kwoty na zakup maszyny grawerskiej lub plotera frezuj?cego o konstrukcji opartej na ??rubach kulowych.

     W naszej ofercie maszyny grawerskie przeznaczone s? do pracy w tych samych materia??ach, co plotery frezuj?ce z jedn? istotn? ró??nic? – ploterów nie polecamy do obróbki stali. Oba typy urz?dze?? mog? zarówno frezowa? jak i grawerowa? – zale??nie od potrzeb oraz zamontowanego freza.

     Grawerk? warto te?? wybra? planuj?c prac? w grubszych blachach ze stopów metali kolorowych.

     Jest to narz?dzie przeznaczone do wycinania w nast?puj?cych materiach:

 • Folie samoprzylepne typu „JACK”
 • Kartony lite, g??adkie oraz ozdobne do gramatury 350g/m2
 • Folie polipropylenowe o grubo??ci 0,4 i 0,6 mm (na szablony malarskie)

     Raczej nie polecamy ci?cia papieru czerpanego, zw??aszcza z wprasowanymi w mas? elementami ro??linnymi. Narz?dzie to nie nadaje si? do ci?cia materia??ów warstwowych typu tektura falista.

     Szkolenie trwa ok. 2-3 godzin, zale??nie od wybranej przez Klienta wersji oprogramowania oraz od typu plotera. W tym czasie staramy si? przekaza? Pa??stwu podstawow? wiedz? z zakresu:

 • Przygotowania plików roboczych (na przyk??adzie CorelDraw)
 • Eksportu plików do w??a??ciwego formatu
 • Optymalizacji plików roboczych
 • Zadania w??a??ciwych parametrów pracy
 • Najistotniejszych funkcji dodatkowych programu steruj?cego
 • Zasad prawid??owej eksploatacji plotera

     W przypadku modelu ABC-MAX w ramach szkolenia instruujemy, jak samodzielnie montowa? oraz demontowa? maszyn?.

     W naszej ofercie znajduj? si? wrzeciona szczotkowe o p??ynnej regulacji obrotów renomowanych producentów DWT (Szwajcaria) o mocy 600W oraz Kress (Niemcy) o mocy 1,1kW. Polecamy je do pracy we wszystkich typach materia??ów z wyj?tkiem stali. Do obróbki stali polecamy wrzeciono bezszczotkowe z falownikiem o mocy od 1,5kW ch??odzone wod?.

     Zawsze pomi?dzy blatem maszyny a obrabianym materia??em umieszcza si? podk??adk?. Najlepiej zastosowa? p??yt? MDF lub PCV spienione. Dopiero na podk??adce mocujemy obrabiany materia??. Sposób mocowania zale??y od grubo??ci oraz twardo??ci obrabianego materia??u, a tak??e od tego, czy mamy do wykonania pojedyncz? prac?, czy wi?ksz? seri?. Materia??y stawiaj?ce mniejszy opór przy obróbce (cie??sze oraz niezbyt twarde – np. PLEXI, PCV spienione, sklejka, laminaty grawerskie, dibond, itp.) mocujemy najcz???ciej dwustronnie klej?cymi, wzmacnianymi ta??mami do dywanów. Materia??y twardsze i grubsze (lite drewno, stopy metali kolorowych, grubsz? sklejk? lub MDF, itp.) mocujemy mechanicznie za pomoc? wkr?tów lub w przypadku wi?kszych serii stosuj?c dost?pne na rynku systemy docisków / zacisków.

     Nasze Plotery frezuj?ce zaprojektowali??my jako Urz?dzenia wielofunkcyjne. Frezowanie to jedynie jedna z ich mo??liwo??ci. Mog? ponadto:

 • grawerowa?, dzi?ki zastosowaniu specjalnych frezów grawerskich,
 • no??em wleczonym wycina? naklejki i szablony malarskie w foliach i kartonach,
 • g??owic? rysuj?c? kre??li? tuszem po kalce i kartonach,
 • g??owic? PYRO wypala? zdobienia w drewnie i sklejce
 • bram? termiczn? wycina? gor?cym drutem styropian i styrodur (niektóre modele)

     Najpopularniejsze materia??y, jakie s? frezowane na ploterach serii ABC to:

 • drewno
 • sklejka
 • MDF
 • P??yta wiórowa
 • PLEXI
 • Dibond
 • Laminaty grawerskie
 • Poliw?glan
 • PCV spienione
 • Inne tworzywa sztuczne podlegaj?ce frezowaniu

Wy???czamy mo??liwo??? frezowania stali z uwagi na to, ??e nasze plotery wyposa??one s? w szybkoobrotowe g??owice frezerskie.