Finansowanie

Cz?sto zakup maszyny
z w??asnych ??rodków nie jest rozwi?zaniem najodpowied-niej
szym w danym momencie.
W naszej firmie mo??ecie Pa??stwo sfinalizowa? transakcj? wybranego urz?dzenia korzystaj?c z szerokiej palety dost?pnych na rynku propozycji finansowania.

 

LEASING

oferta skierowana do odbiorców instytucjonalnych.

 

FUNDUSZE URZ?DU PRACY

osoby planuj?ce za??o??enie firmy maj? mo??liwo??? stara? si? o dofinansowanie z funduszy, którymi dysponuj? Powiatowe Urz?dy Pracy oraz Urz?dy Marsza??kowskie. Nasi handlowcy pomog? Pa??stwu w odpowiednim przygotowaniu oferty oraz dostosuj? warunki zamówienia maszyny do odpowiednich wymogów formalnych.

 

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ

obecnie znaczny procent naszej sprzeda??y na rynku krajowym realizowany jest dzi?ki wykorzystaniu przez naszych Klientów funduszy unijnych. Staramy si? w miar? posiadanej wiedzy oraz mo??liwo??ci dostosowywa? ofert? oraz warunki realizacji do odpowiednich wymogów formalnych.

 

Obecnie nie mamy podpisanych umów wi????cych nas z konkretnym bankiem lub towarzystwem finansowym. Wychodzimy bowiem z za??o??enia, i?? by??oby to narzucaniem Pa??stwu konkretnych warunków leasingu, czego nie chcemy robi?. Oferta rynkowa us??ug finansowych jest bardzo urozmaicona i trudno jest nam ocenia?, która z nich b?dzie najlepiej dopasowana do Pa??stwa potrzeb.

 

Je??li jednak nie macie Pa??stwo jeszcze wybranego leasingodawcy, to z przyjemno??ci? przeka??emy zapytanie instytucjom finansowymi, z którymi najcz???ciej finalizujemy transakcje.

 

Prosimy o przes??anie do nas wype??nionego formularza.

 

Imię Numer telefonu
Nazwisko Kwota leasingu
E-mail Okres leasingu