Konstrukcje specjalne

Nasza oferta maszyn, narz?dzi oraz osprz?tu powsta??a na podstawie najcz???ciej otrzymywanych zapyta?? ofertowych od firm planuj?cych zakupy tego rodzaju. Na tej podstawie starali??my si? okre??li? tak zwane "standardowe zapotrzebowanie rynku".

 

 maszyny cnc

Nie oznacza to jednak??e, i?? jeste??cie Pa??stwo zmuszeni dostosowa? swoje wymagania odno??nie funkcjonalno??ci naszych maszyn do owych "standardów". Przeciwnie - to my zawsze staramy si? dopasowa? nasze wyroby do oczekiwa?? Klientów.

 

Mo??emy przyj?? zlecenie wykonania maszyny ze standardowej oferty, któr? odpowiednio zmodyfikujemy lub zaprojektowa? oraz wykona? zupe??nie now? konstrukcj?.

 

Z uwagi na indywidualny, unikalny cz?sto charakter tego typu zlece?? nie posiadamy gotowej oferty na tego typu maszyny. Ka??dorazowo cennik oraz harmonogram prac ustalany jest po uzgodnieniu parametrów technicznych urz?dzenia.

Serdecznie zapraszamy - postaramy si? sprosta? Pa??stwa oczekiwaniom.