O firmie MILL

Firma „MILL” od momentu powstania w 2004 roku - projektuje, produkuje oraz sprzedaje plotery i maszyny grawerskie. Od pocz�?tku naszej dzia??alno??ci szczególny nacisk k??adziemy na budowaniu wizerunku firmy powa??nej, odpowiedzialnej i rzetelnej. Do naszych atutów nale??�?:

 

do??wiadczeni in??ynierowie

profesjonalny zespó?? 
innowacyjne rozwi�?zania

sprawdzone technologie
b??yskawiczny serwis

 

Do budowy naszych maszyn nie s�? stosowane podzespo??y mechaniczne produkcji chi??skiej. Jako producent gwarantujemy tak??e b??yskawiczn�? reakcj�? na zg??oszenia serwisowe oraz zapewniamy 100% cz�???ci zamiennych dost�?pnych „od r�?ki”.


Zaprojektowanie a nast�?pnie wykonanie plotera lub grawerki wysokiej jako??ci, a wi�?c przede wszystkim precyzyjnej, trwa??ej, niezawodnej wymaga odpowiedniej wiedzy z zakresu konstrukcji i technologii budowy maszyn oraz ogromnego praktycznego do??wiadczenia. W naszej firmie za ca??y proces powstawania maszyny od projektu po produkt finalny odpowiadaj�? ludzie posiadaj�?cy odpowiedni�? wiedz�?, do??wiadczenie oraz kwalifikacje.

Doradzimy najlepsze rozwi�?zanie

Decyduj�?c si�? na zakup u nas otrzymacie Pa??stwo urz�?dzenie o konstrukcji sprawdzonej przez wiele lat pracy w ró??nych firmach i ró??nych bran??ach - odpowiednio precyzyjne, trwa??e i niezawodne. Modu??owa konstrukcja wi�?kszych ploterów pozwala na ich monta?? w dowolnym pomieszczeniu, które posiada standardowy otwór drzwiowy.

 

Wykonamy indywidualne zamówienie

Zadbamy o to aby??cie byli Pa??stwo zadowoleni z kontaktu z nami od samego pocz�?tku, a wi�?c od momentu wyboru konkretnego urz�?dzenia a?? po us??ugi serwisu pogwarancyjnego. Doradzimy, która maszyna spe??ni Pa??stwa oczekiwania przy minimalnych nak??adach finansowych, wykonamy j�? specjalnie dla Pa??stwa, przeszkolimy z obs??ugi, zapewnimy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Po latach  przyjmiemy na przegl�?d techniczny lub modernizacj�?, uaktualnimy oprogramowanie.

 

Bezp??atnie przeszkolimy z obs??ugi urz�?dze??

Jako producent bierzemy pe??n�? odpowiedzialno??�? za efekty naszej pracy, mo??emy tak??e dokonywa�? modyfikacji standardowych konstrukcji adaptuj�?c je do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

  Dzia?? w przygotowaniu         

  

           

     - Zapraszamy wkrótce !!!