Oferta

Nowoczesne obrabiarki CNC

Nowoczesne obrabiarki CNC wyró??niaj? si? ze wzgl?du na szeroki potencja?? produkcyjny. Z pomoc? naszych maszyn mo??liwe jest precyzyjne frezowanie, grawerowanie oraz ci?cie materia??ów ró??nego typu, g??ównie za?? drewna, tworzyw sztucznych, metalu i dibondu. Maszyny CNC (komputerowe sterowanie urz?dze?? numerycznych) mo??na zaprogramowa? w dowolny sposób, co u??atwi uzyskanie precyzyjnie wykonanego produktu ko??cowego i jego idealnie powtarzalnych kopii, a tym samym prowadzenie produkcji masowej z zachowaniem najwy??szych standardów jako??ci.

Innowacyjne podej??cie do produkcji

Wysoka niezawodno??? i innowacyjne podej??cie do obróbki tworzyw zrewolucjonizowa??y proces wytwarzania przedmiotów. Pierwsze tego typu maszyny do obróbki metalu i drewna (NC) powstawa??y ju?? w latach 50. XX wieku i przeznaczone by??y dla przemys??u lotniczego. In??ynierowie opracowali maszyny, które po odczytaniu danych matematycznych dotycz?cych przedmiotu potrafi??y wprawi? w ruch frezark?, a tym samym wyprodukowa? po???dany, zaprogramowany w urz?dzeniu kszta??t odpowiadaj?cy okre??lonym wymogom technicznym. Nied??ugo potem pojawi??y si? wspó??cze??nie znane obrabiarki CNC do metalu, drewna, tworzyw sztucznych czy pleksi, wykorzystuj?ce komputery do gromadzenia, przetwarzania i oddawania danych w formie precyzyjnie wytworzonych produktów ko??cowych.

Automatyzacja produkcji

Dzi?ki maszynom do obróbki mo??liwa sta??a si? pe??na automatyzacja produkcji. Odpowiedzialne s? za to samodzielnie dzia??aj?ce systemy sterowania, regulacji oraz zarz?dzania maszyn?. W??a??nie dzi?ki sterowaniu komputerowemu realne staje si? wprawienie urz?dzenia w ruch i tym samym prowadzenie masowej produkcji, jednak nie tylko. Nowoczesne maszyny CNC do metalu, pleksi, sklejki, tworzyw sztucznych, drewna i materia??ów drewnopodobnych, coraz doskonalsze w przetwarzaniu informacji, s? w stanie wyprodukowa? unikatowy przedmiot o niespotykanym kszta??cie, a tak??e realizowa? coraz bardziej skomplikowane projekty do produkcji jednostkowej.
Warto jednak podkre??li?, ??e uk??ad sterowania numerycznego jest szczególnie po???dany w przypadku wyrobu masowego: komputer zapami?tuje parametry obróbcze i przechowuje je w programie obs??uguj?cym. Umo??liwia równie?? zmian? konfiguracji oraz projektowanie dowolnych kszta??tów, które nast?pnie znajd? swoje odzwierciedlenie w postaci produktu ko??cowego.

Standardowe wyposa??enie przedsi?biorstw produkcyjnych

Obecnie maszyny CNC do drewna, metalu, pleksi, dibondu oraz tworzyw sztucznych to niemal standardowe wyposa??enie ka??dego przedsi?biorstwa chc?cego zaoferowa? swoim klientom doskonale wykonane wyroby. Maszyny CNC to przy tym bardzo proste i ??atwe w obs??udze urz?dzenia, dzia??aj?ce w p??ynny sposób – zachowuj? kolejno??? wykonania poszczególnych etapów wyrobu oraz najdrobniejszych parametrów przedmiotu. Ca??y proces odbywa si? w niezwykle szybki sposób, co generuje dodatkowe oszcz?dno??ci czasowe i pozwala na jeszcze lepsze planowanie procesu produkcji.

Etapy obróbki CNC tworzyw sztucznych, drewna i metalu

Podczas produkcji maszyn CNC kierujemy si? nie tylko precyzj?, ale tak??e wydajno??ci?. Stosowanie tego typu urz?dze?? znacznie przyspiesza proces produkcji i umo??liwia tym samym uzyskanie identycznych wyrobów z drewna, metalu, tworzyw sztucznych, dibondu lub pleksi w produkcji masowej, nawet przy bardzo z??o??onych kszta??tach. Innowacyjny sposób sterowania maszynami CNC (poprzez kompatybilny z maszyn? komputer steruj?cy) pozwala na wpisanie precyzyjnych danych obróbczych. W ten sposób, po etapie projektowania, mo??na przej??? do przetwarzania projektu na informacje zrozumia??e dla sterownika maszyny, co umo??liwi wykonanie przedmiotu zgodnie z wcze??niejszym za??o??eniem.

G??ówne cechy obrabiarek CNC

W powy??szym tek??cie znalaz??o si? sporo informacji dotycz?cych po??ytku p??yn?cego ze stosowania nowoczesnych obrabiarek w toku produkcji. Warto jednak podkre??li? raz jeszcze, dlaczego komputerowe sterowanie urz?dze?? numerycznych jest tak po???dane w przemy??le:

1. Dane dotycz?ce przedmiotu mo??na przekazywa? maszynie za pomoc? powszechnie stosowanych no??ników pami?ci; dodatkowo s? one przechowywane w komputerze steruj?cym maszyn?, dzi?ki czemu sprawdzaj? si? podczas produkcji masowej.

2. Podczas stosowania urz?dze?? tego typu istnieje mniejsze prawdopodobie??stwo wyst?pienia niedok??adno??ci wynikaj?cych z b???dów ludzkich. Innymi s??owy, funkcje sterownicze przejmuje komputer, który posiada bardzo niewielki margines b???du; zachowana zostaje w ten sposób maksymalna precyzja obróbki.

3. Bez wzgl?du na typ, ka??da nasza obrabiarka CNC jest urz?dzeniem prostym w obs??udze, nie wymagaj?cym wi?kszych umiej?tno??ci. Nawet niewykwalifikowane osoby mog? w krótkim czasie nauczy? si? sterowania urz?dzeniem. Wystarczy przej??? specjalne szkolenie, podczas którego pracownik zapoznaje si? ze wszystkimi wytycznymi oraz ??rodkami bezpiecze??stwa zwi?zanymi z prowadzeniem produkcji z u??yciem naszego sprz?tu.

4. Jako??? produktów jest jednakowa; urz?dzenie CNC umo??liwia otrzymanie identycznych wyrobów. Pozwoli to na zwi?kszenie jako??ci oferowanych przedmiotów, a tak??e ci?g??e doskonalenie produkcji. Przy tym wart pami?ta?, ??e ilo??? braków w produkcji spada do minimum.

5. Wydajno???, przejawiaj?ca si? w znacznie wi?kszej liczbie pozyskiwanych w trakcie produkcji przedmiotów, szybszym czasie skrawania tworzywa, mo??liwo??ci doskonalenia wyrobów pod wzgl?dem parametrów, a tym samym znacznie krótszych cyklach produkcyjnych. `

 

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? pe??n? ofert?. Je??li mo??emy udzieli? jakichkolwiek dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.