Osprz?t

O?? OBROTOWA DO FREZOWANIA

I GRAWEROWANIA NA WALCACH

Urz?dzenie przeznaczone jest do frezowania
i grawerowania na bry??ach obrotowych. Mo??e s??u??y? mi?dzy innymi do wykonywania rze??b przy jednym mocowaniu materia??u.


W standardowym wykonaniu narz?dzie ma nast?puj?ce parametry techniczne:
??rodek mocowanego materia??u jest na wysoko??ci
  h= 65 mm od powierzchni sto??u plotera.

wykonywane s? osie z uchwytami
  samocentruj?cymi o ??rednicy 80 i 100 mm.

orientacyjne wymiary gabarytowe:
  115x 212x 288 mm

moment trzymaj?cy: 14,4 Nm

Wspó??pracuje z programami: WinPC-NC Economy lub WinPC-NC Professional i sterownikiem  czteroosiowym.

_____________________________________________

NÓ?? WLECZONY DO KARTONU

Przeznaczony jest do ci?cia kartonu o gramaturze 200-300 g/m2, folii polipropylenowych (szablony
malarskie) i folii samoprzylepnych.
Ostrze tn?ce zamocowane jest obrotowo i pod???a za mocuj?cym je uchwytem. Mo??liwa jest regulacja si??y docisku
i wysuwu ostrza. ??rednica mocowania d=43 mm.

 

G?OWICA RYSUJ?CA

Przeznaczona jest do rysowania jednym kolorem na foliach i kalce technicznej. Konstrukcja oparta jest o profesjonalne rapidografy. Grubo??? linii zale??y od u??ytej ko??cówki. ??rednica mocowania d=43 mm.    
 

_____________________________________________

DOCISK

U??ywany jest do miejscowego docisku materia??u obrabianego do sto??u plotera. Zapobiega pod???aniu materia??u za ostrzem (ci?gni?ciu w gór? wraz z ruchem oscylacyjnym no??a) co zwi?ksza efektywno??? ci?cia.
Do stosowania wy???cznie z g??owicami oscylacyjnymi w ploterach serii ACTIVE.

 

_____________________________________________

KONIK

Przeznaczony jest do podpierania d??ugich elementów przy obróbce materia??ów z zastosowaniem osi obrotowej.