Plotery termiczne, frezujące, cnc do plexi, styropianu

Oferta

ABC - seria ploterów frezuj?cych

mill.com.pl

Prezentujemy nowoczesn? seri? ploterów frezuj?cych ABC, których cechami charakterystycznymi jest ma??e pole pracy i lekka, prosta konstrukcja. S? przeznaczone dla Klientów o ograniczonych mo??liwo??ciach finansowych, których dzia??alno??? nie wymaga urz?dze?? o przemys??owej wydajno??ci. Nasze urz?dzenia s? przeznaczone do takich materia??ów, jak drewno, plexi czy p??yty MDF, a tak??e wielu innych. S? wyposa??one w zaawansowany program steruj?cy.

ABC-MAX - ploter frezuj?cy

mill.com.pl

Seria ploterów frezuj?cych ABC-MAX to urz?dzenia o du??ym polu pracy, zachowuj?ce nisk? cen? oraz mo??liwo??? monta??u w ka??dym pomieszczeniu dzi?ki modu??owej konstrukcji. S? wyj?tkowo proste w monta??u, Klient mo??e przeprowadzi? j? samodzielnie. Oferujemy urz?dzenia wyposa??one w zaawansowan? elektronik? steruj?c?, przygotowan? przez polskich specjalistów na bazie niemieckich podzespo??ów. Zapewniamy przeszkolenie z obs??ugi bez dodatkowych kosztów.

ABC 2w1 - seria ploterów frezuj?co-termicznych

mill.com.pl

Proponowana przez nas seria ploterów ABC 2w1 to opcja dla osób, które chc? oszcz?dzi? na kosztach oraz przestrzeni w swoim zak??adzie. Urz?dzenie ???czy w sobie wiele funkcji, wykonywanych zazwyczaj przez kilka maszyn. Do jego zada?? nale??y frezowanie, grawerowanie, wycinanie gor?cym drutem oraz rysowanie na foliach oraz kartonach (opcje dodatkowe). Obs??uguje tak??e inne materia??y. Maszyna jest wyposa??ona w profesjonaln? elektronik? steruj?c? od polskiego producenta wykonan? na bazie niemieckich podzespo??ów.

ABC-STYRO - seria ploterów termicznych

mill.com.pl

Prezentowana przez nas seria ploterów termicznych ABC-STYRO to innowacyjne maszyny, w ca??o??ci zaprojektowane i wyprodukowane przez nasz? firm?. Ich g??ównym atutem jest zastosowanie wielu innowacyjnych rozwi?za??, które zwi?kszaj? wydajno??? i funkcjonalno??? urz?dzenia, co wp??ywa na ??atwo??? obs??ugi oraz sprawno??? wykonywanych na maszynie zada??. Urz?dzenie jest proste w monta??u i demonta??u, co pozwala na umieszczenie go w dowolnym pomieszczeniu.

UNI - seria ploterów frezuj?cych

mill.com.pl

Proponowane przez nasz? firm? plotery frezuj?ce serii UNI to nowoczesne urz?dzenia, które s? przeznaczone do wymagaj?cych zada?? produkcyjnych. Posiadaj? ma??? powierzchni? pól roboczych, s? tak??e wyposa??one w dodatkowe wyposa??enie. S? to maszyny bazuj?ce na podzespo??ach od najlepszych producentów, przeznaczone do ci?cia, grawerowania i wycinania takich materia??ów, jak drewno, stopy metali, tworzywa sztuczne, karton oraz wielu innych.

MEGA - ploter frezuj?cy

mill.com.pl

Prezentujemy ploter frezuj?cy z serii MEGA, b?d?cy urz?dzeniem przeznaczonym do zada?? produkcyjnych. Posiada pole pracy ??redniej wielko??ci. Konstrukcja maszyny jest modu??owa, co umo??liwia jej monta?? w ka??dym pomieszczeniu. Przy jej produkcji zosta??y wykorzystane wy???cznie najlepsze podzespo??y od sprawdzonych producentów. Urz?dzenie mo??e ci?? i wycina? w takich materia??ach, jak drewno, plexi czy p??yty MDF, a tak??e innych.

MEGA-SZABLON - ploter tn?cy do szablonów

mill.com.pl

Seria MEGA-SZABLON to urz?dzenia przeznaczone do wycinania ró??nego typu szablonów. Ploter posiada modu??ow?, prost? do z??o??enia konstrukcj?, która umo??liwia jego monta?? w dowolnym pomieszczeniu, niezale??nie od wielko??ci wej??cia. Przy produkcji zosta??y wykorzystane wy???cznie najlepsze podzespo??y sprawdzonych przez nas i cenionych na ??wiecie marek. Urz?dzenie pracuje na takich materia??ach, jak folia i karton.

ACTIVE - seria ploterów tn?co-biguj?cych

mill.com.pl

Prezentowane plotery z serii ACTIVE to urz?dzenia posiadaj?ce g??owic? tn?co-biguj?c?, która jest przystosowana do produkcji prototypów opakowa??. Posiada wielosekcyjny stó?? do mocowania materia??u, który zapewnia wygod? i bezpiecze??stwo u??ytkowania. Konstrukcja maszyny jest modu??owa, co wp??ywa na ??atwo??? monta??u oraz mo??liwo??? wniesienia jej do ka??dego pomieszczenia. Przy produkcji zosta??y wykorzystane wy???cznie najlepsze rozwi?zania.

GIGA - seria ploterów frezuj?cych

mill.com.pl

W??ród naszej oferty znajduj? si? frezarki z serii GIGA, przystosowane do zada?? produkcyjnych. S? to urz?dzenia o modu??owej konstrukcji, ??atwe w monta??u oraz demonta??u. Mo??na z??o??y? je w ka??dym pomieszczeniu, nawet w przypadku braku windy czy zwyk??ego wej??cia. Maszyna jest przeznaczona do wycinania w takich materia??ach, jak sklejki, stopy metalu czy plexi. W sk??ad jej wyposa??enia wchodzi nowoczesny program steruj?cy.

Precyzyjne nanoszenie wzorów

Zach?camy do bli??szego zapoznania si? z charakterystyk? ka??dego z prezentowanych przez nas urz?dze??. Gwarantujemy, ??e b?d? Pa??stwo zadowoleni z efektów pracy na naszych ploterach. W zale??no??ci od rodzaju wykonywanych czynno??ci, nale??y wybra? urz?dzenie, które zapewni uzyskanie optymalnych wyników oraz produktów zgodnych z projektem. W zwi?zku z tym pragniemy zaprezentowa? Pa??stwu jak najszersz? ofert?, w której znajduj? si? maszyny CNC idealne do wycinania, nanoszenia lub grawerowania dowolnych wzorów. Wystarczy tylko dobra? odpowiednie oprogramowanie, by ruszy? z produkcj?.

Jak wybra? odpowiedni? maszyn? do grawerowania?

Najwa??niejsze s? dla nas wszechstronne mo??liwo??ci naszych urz?dze?? obróbczych. Dlatego nie mogli??my ograniczy? si? wy???cznie do kilku modeli ploterów. Chcemy, by jako nasi klienci mogli Pa??stwo w pe??ni korzysta? z mo??liwo??ci, jakie daj? nowoczesne plotery. Dlatego zajmujemy si? produkcj? maszyn frezuj?cych, termicznych, tn?cych oraz tn?co-biguj?cych. Tak szeroki wybór oznacza wi?cej mo??liwo??ci, wi?cej korzy??ci, a tak??e wi?cej zadowolenia z wyników ko??cowych.

Który ploter wybra??

Wybór plotera zale??y przede wszystkim od potrzeb produkcyjnych. Warto kierowa? si? zasad? umiaru. Skomplikowana technicznie obrabiarka nie przyda si? przedsi?biorcy, który nastawiony jest raczej na produkcj? jednostkow?. Co innego natomiast powinien wybra? zak??ad, któremu zale??y na produkcji na masow? skal?. Która obrabiarka CNC oka??e si? zatem odpowiednia?

Ploter frezuj?cy ABC b?dzie idealnym wyborem dla przedsi?biorców, którzy nie poszukuj? bardzo zaawansowanych rozwi?za?? technicznych. Maszyna zosta??a skonstruowana tak, by uzyska? produkt ko??cowy w ??atwy i sprawny sposób. Koszty zakupu takiego urz?dzenia nie s? zatem wygórowane.

Producenci, którzy poszukuj? nieco bardziej wydajnych i szybkich maszyn, powinni przyjrze? si? bli??ej ploterowi frezuj?cemu ABC-MAX. Konstrukcja maszyny do obróbki tworzyw jest znacznie bardziej imponuj?ca, przy czym sama obs??uga urz?dzenia pozostaje do??? prosta. Mo??na ci?? lub frezowa? przy jej pomocy m.in. materia??y drewnopochodne, stopy metali, p??yty MDF, folie, sklejki, pleksi, tworzywa sztuczne oraz dibond.

Zwolenników kompleksowych rozwi?za?? z pewno??ci? zainteresuje seria ploterów frezuj?co-termicznych ABC 2w1. Jedno urz?dzenie odpowiedzialne jest za grawerowanie, frezowanie i wycinanie gor?cym drutem. Do tego ca??y proces odbywa si? w bardzo krótkim czasie. Maszyna CNC pozwala równie?? na oszcz?dno??? miejsca w zak??adzie.

Prostota konstrukcji ploterów termicznych ABC-STYRO przyda si? podczas prac tn?cych na styropianie oraz innych materia??ach spienionych. Zrezygnowali??my ze zb?dnych elementów, by u??atwi? obs??ug? maszyny, a tak??e zwi?kszy? jej wydajno???.

UNI to obrabiarki CNC z serii ploterów frezuj?cych, nadaj?ce si? do pracy 3-zmianowej oraz produkcji w drewnie, sklejce, folii, kartonach oraz p??ytach MDF. Zalet? tego urz?dzenia jest niewielka zajmowana powierzchnia oraz prosta obs??uga.

Przedsi?biorcy poszukuj?cy idealnej maszyny do zada?? produkcyjnych z pewno??ci? zainteresuj? si? ploterem frezuj?cym MEGA. Jednak jeszcze ciekawszym rozwi?zaniem oka??e si? model GIGA z serii ploterów frezuj?cych, gotowy do wyt???onej i precyzyjnej pracy produkcyjnej w systemie 3-zmianowym. Obie maszyny posiadaj? budow? modu??ow?, co umo??liwia ich bezproblemowy demonta??, transport oraz ustawienie w dowolnym miejscu.

Specjalistyczny ploter tn?cy do szablonów MEGA-SZABLON to maszyna przeznaczona do wycinania wzorów na naklejki lub szablony malarskie, niemal natychmiast gotowe do u??ycia. Wysoka precyzja ci?cia gwarantuje idealne odwzorowanie rysunku na tekturze, folii lub innych materia??ach.

Spo??ród naszych obrabiarek CNC polecamy równie?? seri? ploterów tn?co-biguj?cych ACTIVE przeznaczon? do produkcji opakowa?? oraz prototypów z tektury falistej, materia??ów tekstylnych czy kartonu. Maszyna dost?pna jest w trzech wersjach i posiada konstrukcj? modu??ow?.

Dlaczego warto zainwestowa? w plotery?

  1. Plotery frezuj?ce to obecnie najta??sze rozwi?zanie bazuj?ce na oprogramowaniu komputerowym.
  2. Jedno urz?dzenie wykonuje kilka zada??: tnie, wycina, frezuje i graweruje tworzywa ró??nego typu. Jest zatem uniwersalne i w zupe??no??ci wystarczy do produkcji w ma??ych i ??rednich przedsi?biorstwach.
  3. Modu??owa konstrukcja ploterów pozwala na ustawienie ich w dowolnym miejscu w zak??adzie. Tym ró??ni? si? od pot???nych i ci???kich frezarek, które potrzebuj? znacznie wi?cej przestrzeni.
  4. Plotery 2,5D oraz 3D umo??liwiaj? tworzenie projektów i modeli trójwymiarowych, coraz popularniejszych m.in. w bran??y reklamowej. Mo??na w ten sposób zwi?kszy? atrakcyjno??? swoich wyrobów i tym samym pod???a? za trendami.
  5. Plotery s? proste w obs??udze. Wystarczy krótkie szkolenie, podczas którego poznaje si? wszystkie mo??liwo??ci maszyn CNC do obróbki – frezowania, wycinania czy grawerowania.
  6. Dost?pne w naszej ofercie plotery powstaj? wy???cznie z podzespo??ów produkowanych w kraju. Nie si?gamy po ta??sze, chi??skie zamienniki. Dzi?ki temu mamy pewno???, ??e nasze maszyny do obróbki zwi?ksz? wydajno??? produkcji.
 

  Dzia?? w przygotowaniu         

  

           

     - Zapraszamy wkrótce !!!