Polityka plików "cookies"

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" (ciasteczek) i odnosi si? do strony internetowej www.mill.com.pl, której w??a??cicielem jest MILL.

 

Czym s? pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" nale??y rozumie? dane informatyczne, g??ównie pliki tekstowe, przechowywane w urz?dzeniach ko??cowych u??ytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u??ytkownika i odpowiednio dopasowa? stron? internetow? do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawieraj? nazw? strony internetowej z której pochodz?, czas ich przechowywania na urz?dzeniu oraz unikalny identyfikator.

 

Do czego u??ywamy plików "cookies"?

Pliki "cookies” wykorzystywane s? w celu dostosowania zawarto??ci strony internetowej do preferencji u??ytkownika oraz jej optymalizacji. U??ywane s? równie?? w celu tworzenia anonimowych statystyk.

 

Jakich plików "cookies" u??ywamy?

Stosujemy dwa rodzaje plików "cookies" - "sta??e" oraz "sesyjne".

Sesyjne pliki cookies - s? plikami tymczasowymi, które pozostaj? na urz?dzeniu u??ytkownika do czasu przebywania u??ytkownika na stronie internetowej lub wy???czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej),

Sta??e pliki cookies - pliki pozostaj? na urz?dzeniu u??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u??ytkownika.

 

Czy pliki "cookies" zawieraj? dane osobowe?

Niniejsza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych w plikach "cookies"

 

Usuwanie plików "cookies"

Oprogramowanie s??u???ce do przegl?dania stron internetowych domy??lnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urz?dzeniu ko??cowym. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w taki sposób, aby blokowa? obs??ug? plików "cookies" lub informowa? o ich ka??dorazowym przes??aniu na urz?dzenie u??ytkownika. Szczegó??owe informacje o sposobie obs??ugi plików "cookies" dost?pne s? w ustawieniach przegl?darki internetowej. Mo??liwe jest w ka??dej chwili usuni?cie plików "cookies" korzystaj?c z dost?pnych funkcji w przegl?darce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików "cookies", mo??e wp??yn?? na wybrane funkcjonalno??ci dost?pne na stronie internetowej.