ABC 2w1 - seria ploter??w frezuj?co-termicznych

 

To absolutna nowo??? na polskim rynku - jeden i ten sam ploter b?dzie:

frezowa??,

grawerowa??,

wycina?? gor?cym drutem,

wycina?? folie i kartony

rysowa?? na folii i kartonach   

 

Tak bogaty zakres prac, jakie mo??na wykonywa? na tej maszynie gwarantuje oszcz?dno??? pieni?dzy oraz oszcz?dno??? miejsca. Zmiana narz?dzi pozwalaj?ca zmieni? ploter frezuj?cy w termiczny lub tn?cy folie i kartony trwa maksymalnie kilka minut i jest niezwykle ??atwa. Konstrukcja plotera umo??liwia ci?cie gor?cym drutem z ca??ej, pe??noformatowej p??yty, w zakresie podanym jako maksymalny gabaryt mo??liwy do wyci?cia.

 

 

Zastosowanie plotera

T? seri? maszyn opracowali??my z my??l? o u??ytkownikach dysponuj?cych niewielkim bud??etem oraz niewielk? powierzchni? przeznaczon? na ustawienie plotera. Wersja „2w1” pozwala na zamontowanie bramy frezuj?cej oraz bramy do ci?cia termicznego, jako wymiennych narz?dzi. Monta?? i demonta?? jest bardzo prosty, nie wymaga ??adnej wiedzy technicznej. Sama operacja trwa najwy??ej kilkana??cie minut. Ploter z zamontowanym narz?dziem do frezowania ma mo??liwo??? obróbki tych samych materia??ów, co klasyczny model, mo??e te?? grawerowa?. Zamontowanie bramy termicznej pozwala na ci?cie gor?cym drutem materia??ów typu styropian i styrodur.

 

Ploter przeznaczona jest do ci?cia gor?cym drutem materia??ów typu:

styropian / styrodur / inne materia??y typu XPS (spienione).

 

Maszyna przeznaczona jest do frezowania oraz grawerowania materia??ów typu:

tworzywa sztuczne / drewno / p??yty drewnopochodne typu MDF / sklejka / laminaty grawerskie / metale kolorowe.

 

Program steruj?cy

W podstawowym zestawie z maszyn? proponujemy WinPC-NC Light. Za niewielk? dop??at? mo??liwa jest wymiana na wy??sz? wersj? programu WinPC-NC Economy lub WinPC-NC USB. W dziale OPROGRAMOWANIE znajduj? si? informacje na temat funkcjonalno??ci programów oraz wersje demonstracyjne do pobrania.

 

Podstawowy zestaw zamówienia

Ploter 3D
Elektronika steruj?ca,
Wrzeciono frezerskie szczotkowe, Szwajcarskiej
   firmy DWT o mocy 600W z p??ynnie regulowanymi
   obrotami w zakresie 12 000 – 27 000 o/min.
Modu?? tn?cy gor?cym drutem
Licencjonowany program steruj?cy WinPC-NC
  Light, praca w 2,5D, polska wersja j?zykowa, (pod
  systemy: Windows XP, Vista, Windows 7)
Komplet po???cze?? kablowych
Szkolenie z obs??ugi gratis

 

Dodatkowe wyposa??enie

Nó?? wleczony do folii i kartonów

G??owica rysuj?ca

Uk??ad czujników referencyjnych

Wymiana programu steruj?cego na WinPC-NC
   Economy praca w 2,5D i 3D, polska wersja
   j?zykowa, (pod systemy: Windows XP, Vista,
   Windows 7).

Wymiana programu na WinPC-NC USB

 

 

 

Dane techniczne
Obszar pola pracy dla grawerowania / frezowania
ABC-6
o?? X - 600 mm
o?? Y - 450 mm
o?? Z - 60 mm
Obszar pola pracy dla cięcia gorącym drutem
ABC-6
d??ugo??? - 600 mm
grubo??? - 330 mm
wysoko??? - 620 mm
Obszar pola pracy dla grawerowania / frezowania
ABC-8
o?? X - 800 mm
o?? Y - 500 mm
o?? Z - 60 mm
Obszar pola pracy dla cięcia gorącym drutem
ABC-8
d??ugo??? - 800 mm
grubo??? - 380 mm
wysoko??? 620 mm
Narzędzie standardowe Wrzeciono szczotkowe DWT 600W, regulowane obroty do 27.000 / min
Konstrukcja Profile aluminiowe, ??ruby i nakr?tki trapezowe, paski
Napęd Silniki krokowe na wszystkich osiach
Szybkość max. frezowania: 1800 mm/min / ci?cia gor?cym drutem: 4000 mm/min
Dokladność programowa +/-0,005 mm
Elektronika sterująca produkcja polska
Zasilanie 220V
Komunikacja z komputerem sterującym port LPT lub opcjonalnie USB
Programowanie sterujące WinPC-NC Light (opcjonalnie WinPC-NC Economy lub WinPC-NC USB)
System operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7 (opcjonalnie Windows 8, Windows 10)
Oprogramowanie j?zyk polski
Przyjmowane pliki robocze Zale??nie od wersji programu steruj?cego: .plt (HPGL), G-Code (DIN/ISO), PostScript (EPS, AI), DXF (2D), inne
Gwarancja 24 miesi?ce (12 + 12)
Szkolenie z obsługi gratis
Cena netto od: 7 000 zł