ABC-MAX - ploter frezuj?cy

Prezentujemy nowoczesny ploter frezuj?cy ABC-MAX, nadaj?cy si? do ci?cia wielu tworzyw o ró??nej grubo??ci, m.in. drewna, p??yt MDF czy plexi. G??ównym atutem tej konstrukcji jest du??e pole pracy maszyny przy zachowaniu bardzo niskiej ceny jego zakupu oraz mo??liwo??? monta??u w dowolnym pomieszczeniu. Produkowany przez nas ploter CNC do drewna i innych tworzyw jest demontowany do transportu. Przekazuj?c Pa??stwu urz?dzenie szkolimy tak??e w zakresie jego samodzielnego monta??u, który jest bardzo prosty. Model frezuj?cy ABC-MAX posiada budow? modu??ow? – maszyn? mo??na z??o??y? w dowolnym pomieszczeniu, bez wzgl?du na wielko??? otworu drzwiowego oraz na dowolnej kondygnacji, nawet bez u??ycia windy. Zosta?? stworzony z my??l? o wygodzie naszych Klientów oraz minimalizacji problemu wynikaj?cego z ustawienia urz?dzenia w miejscu pracy.

Zastosowanie plotera

Ten model plotera wybierany jest najcz???ciej przez u??ytkowników, którzy maj? potrzeb? frezowania, grawerowania lub wycinania w materia??ach mi?kkich. Doskonale sprawuje si? przy obróbce drewna i materia??ów pochodnych (czyli Sklejka, MDF, p??yta wiórowa), tworzyw sztucznych typu plexi i poliw?glany. Agencje reklamowe maj? cz?sto potrzeb? frezowania i nadcinania Dibondu i tu tak??e polecamy ploter ABC-MAX. Zastosowanie odpowiedniego frezu pozwoli na grawerowanie w laminatach oraz w stopach metali kolorowych. W przypadku tych drugich warto jest zastosowa? powierzchniowe ch??odzenie ciecz? (np. denaturatem). Ploter mo??e frezowa? tak??e w niektórych gatunkach pianek. Nale??y tylko pami?ta?, ??e nie wszystkie rodzaje pianek mo??na obrabia? t? metod?.
U??ytkownikom pracuj?cym w drewnie polecamy narz?dzie dodatkowe, jakim jest g??owica PYRO do wypalania w drewnie (nie jest to laser).

 

Ploter mo??e: ci??, wycina?, frezowa?
2.5D, 3D w materia??ach typu:

drewno / sklejka / stopy metali kolorowych /folie (no??em wleczonym) / karton (no??em wleczonym) / p??yty MDF / plexi / inne materia??y podlegaj?ce frezowaniu

 

Program steruj?cy

W podstawowym zestawie z maszyn? proponujemy WinPC-NC Light. Za niewielk? dop??at? mo??liwa jest wymiana na wy??sz? wersj? programu WinPC-NC Economy lub WinPC-NC USB. W dziale OPROGRAMOWANIE znajduj? si? informacje na temat funkcjonalno??ci programów oraz  wersje demonstracyjne do pobrania.   

 

Podstawowy zestaw zamówienia

Ploter 3D
Wrzeciono frezerskie szczotkowe AMB o mocy
  1,1kW z p??ynnie regulowanymi obrotami.

Elektronika steruj?ca
Licencjonowany program steruj?cy WinPC-NC
   Light, praca w 2,5D, polska wersja j?zykowa, (pod
   systemy: Windows XP, Vista, Windows 7)

Komplet po???cze?? kablowych
Szkolenie z obs??ugi gratis

 

Dodatkowe wyposa??enie

Nó?? wleczony do ci?cia folii i kartonu            
G??owica rysuj?ca                        
Wymiana programu steruj?cego na WinPC-NC
   Economy praca w 2,5D i 3D, polska wersja
   j?zykowa, (pod systemy: Windows XP, Vista,
   Windows 7).

Wymiana programu  na  WinPC-NC USB                
               

Dane techniczne
Obszar pola pracy
ABC-MAX
o?? X - 1500 mm
o?? Y - 1000 mm
o?? Z - 150 mm
Narzędzie standardowe g??owica frezerska AMB 1,1kW
Konstrukcja profile aluminiowe o podwy??szonym wsp????czynniku t??umienia drga??, tory z profili stalowych, ??ruby i nakr?tki trapezowe, obustronny nap?d mostu.
Napęd silniki krokowe na wszystkich osiach
Szybkość max. do 2500 mm/min
Dokladność programowa +/-0,005 mm
Elektronika sterująca produkcja polska
Zasilanie 220V
Komunikacja z komputerem sterującym port LPT lub opcjonalnie USB
Programowanie sterujące WinPC-NC Light (opcjonalnie WinPC-NC Economy lub WinPC-NC USB)
System operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7 (opcjonalnie Windows 8, Windows 10)
Oprogramowanie j?zyk polski
Przyjmowane pliki robocze Zale??nie od wersji programu steruj?cego: .plt (HPGL), G-Code (DIN/ISO), PostScript (EPS, AI), DXF (2D), inne
Gwarancja 24 miesi?ce (12 + 12)
Szkolenie z obsługi gratis
Cena netto od: 11 000zł