ABC - seria ploter??w frezuj?cych

Produkowany przez nasz? firm? nowoczesny ploter frezuj?cy CNC z tej serii charakteryzuje si? niewielkim polem pracy oraz lekk?, uproszczon? konstrukcj?. Opracowali??my go z my??l? o tych Klientach, którzy nie dysponuj? du??ym bud??etem na zakup urz?dzenia i nie potrzebuj? obrabiarki do zastosowania przy wysokonak??adowej, przemys??owej produkcji. Plotery CNC do drewna, plexi oraz innych tworzyw nadaj?cych si? do frezowania powsta??y wy???cznie z polskich modu??ów konstrukcyjnych. Zaopatrzone zosta??y w zaawansowany program steruj?cy. Dbamy o to, by jako??? naszych produktów spe??nia??a wysokie oczekiwania Klientów poszukuj?cych nowoczesnych i zarazem wydajnych rozwi?za?? do produkcji niskonak??adowej.

 

Zastosowanie plotera

 Jest to seria naszych najmniejszych ploterów, które przeznaczamy g??ównie do prac w materia??ach mi?kkich o niedu??ej grubo??ci. ??wietnie sprawuj? si? frezuj?c mi?kkie gatunki drewna, plexi i inne gatunki tworzyw sztucznych, sklejk?. Frez grawerski pozwoli na grawerowanie motywów ozdobnych oraz napisów informacyjnych typu tabliczki znamionowe w laminatach grawerskich.  
Ca??a seria ploterów ABC ma mo??liwo??? stosowania dodatkowych narz?dzi roboczych, które pozwalaj? nie tylko frezowa?. Nó?? wleczony pozwala na ci?cie materia??ów typu kartony oraz folie ploterowe. Mo??e wykonywa? wi?c szablony malarskie oraz naklejki na bazie folii samoprzylepnych typu „JACK”. G??owica wyposa??ona w ko??cówk? typu „Pirograf” pozwala na uzyskanie efektu zdobienia powierzchni drewna metod? wypalania.


 

Ploter mo??e: ci??, wycina?, frezowa? 2.5D, 3D w materia??ach typu:
drewno / sklejka / stopy metali kolorowych / folie (no??em wleczonym) / karton (no??em wleczonym) / p??yty MDF / plexi / inne materia??y podlegaj?ce frezowaniu

 

Program steruj?cy

W podstawowym zestawie z maszyn? proponujemy WinPC-NC Light. Za niewielk? dop??at? mo??liwa jest wymiana na wy??sz? wersj? programu WinPC-NC Economy lub WinPC-NC USB. W dziale OPROGRAMOWANIE znajduj? si? informacje na temat funkcjonalno??ci programów oraz  wersje demonstracyjne do pobrania. 

 

Podstawowy zestaw zamówienia

Ploter 3D
Wrzeciono frezerskie szczotkowe, Szwajcarskiej
   firmy DWT o mocy 600W z p??ynnie regulowanymi
   obrotami w zakresie 12 000 – 27 000 o/min.
Elektronika steruj?ca
Licencjonowany program steruj?cy WinPC-NC
   Light, praca w 2,5D, polska wersja j?zykowa,
   (pod systemy: Windows XP, Vista, Windows 7)
Komplet po???cze?? kablowych
Szkolenie z obs??ugi gratis

 

Dodatkowe wyposa??enie

Nó?? wleczony do ci?cia folii i kartonu            
G??owica rysuj?ca                        
Wymiana programu steruj?cego na WinPC-NC                 Economy praca w 2,5D i 3D, polska wersja                    j?zykowa, (pod systemy: Windows XP, Vista,                  Windows 7).                                                              Wymiana programu steruj?cego na
   WinPC-NC USB praca w 2,5D i 3D, polska
   wersja j?zykowa, (pod dowolny system Windows).

G??owica PYRO do wypalania w drewnie

 

  1. 1. Frezowanie plexi
  2. 2. Frezowanie sklejki
  3. 3. Frezowanie aluminium
  4. 4. Frezowanie 3D w MDF
  5. 5. Frezowanie drewna balsa
  6. 6. Grawerowanie
  7. 7. Ci?cie folii no??em wleczonym
  8. 8. Ci?cie kartonu no??em wleczonym
Dane techniczne
Obszar pola pracy
ABC-6
o?? X - 600 mm
o?? Y - 450 mm
o?? Z - 60 mm
Obszar pola pracy
ABC-8
o?? X -800 mm
o?? Y - 500 mm
o?? Z - 60 mm
Narzędzie standardowe Wrzeciono szczotkowe DWT 600W, regulowane obroty do 27.000 / min
Konstrukcja Profile aluminiowe, ??ruby i nakr?tki trapezowe
Napęd Silniki krokowe na wszystkich osiach
Szybkość max. 1800 mm/min
Dokladność programowa +/-0,005 mm
Elektronika sterująca produkcja polska
Zasilanie 220V
Komunikacja z komputerem sterującym port LPT lub opcjonalnie USB
Programowanie sterujące WinPC-NC Light (opcjonalnie WinPC-NC Economy lub WinPC-NC USB)
System operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7 (opcjonalnie Windows 8, Windows 10)
Oprogramowanie j?zyk polski
Przyjmowane pliki robocze Zale??nie od wersji programu steruj?cego: .plt (HPGL), G-Code (DIN/ISO), PostScript (EPS, AI), DXF (2D), inne
Gwarancja 24 miesi?ce (12 + 12)
Szkolenie z obsługi gratis
Cena netto od: 5 500zł