ABC-STYRO - seria ploter??w termicznych

Ten model, podobnie jak wszystkie pozosta??e urz?dzenia z naszej oferty, zosta?? w ca??o??ci zaprojektowany oraz wykonany w naszej firmie. Ploter termiczny CNC posiada wiele ciekawych, innowacyjnych rozwi?za?? konstrukcyjnych:

  • Nigdzie dot?d niestosowany system naci?gu drutu tn?cego oraz kompensacja temperaturowa jego d??ugo??ci w oparciu o elementy wykonane z kompozytów szklano-epoksydowych z mo??liwo??ci? regulacji si??y napr???enia. Pozwoli??o to na wyeliminowanie zb?dnych rolek i spr???ynek. System ten umo??liwia ??atwe zak??adanie drutu tn?cego oraz zwi?ksza niezawodno??? plotera CNC do styropianu i styroduru.
  • Wyeliminowane zosta??y przewody spiralne doprowadzaj?ce moc do drutu tn?cego, które pl?cz? si?. Zastosowano proste, elastyczne przewody przystosowane do wielokrotnego zginania z obci???nikami powoduj?cymi ich sta??e napr???enie.
  • Zapewniona zosta??a mobilno??? konstrukcji przez nadzwyczaj prosty demonta?? do transportu i ponowny monta?? plotera termicznego do pracy.
  • Nigdzie dot?d niestosowany, skuteczny sposób mocowania materia??u do ci?cia. System mocowania oparty jest o k?towniki aluminiowe i kliny. K?towniki mo??na zamontowa? w dowolnym miejscu na blacie urz?dzenia termicznego CNC, co daje mo??liwo??? ci?cia detali z dowolnych kawa??ków materia??u (resztek), a nie tylko z ca??ej p??yty.

 

 

Zastosowanie plotera

Ploter ABC-Styro oferujemy w dwóch rozmiarach. Wersja podstawowa ma pole robocze o szeroko??ci 400mm, natomiast wersja „II” ma pole robocze poszerzone do 600mm. Szersza maszyna daje mo??liwo??? licowania materia??u – czyli zdj?cia gor?cym drutem wierzchniej warstwy materia??u celem usuni?cia drobnych uszkodze?? typu zarysowania, wgniecenia. W naszych ploterach termicznych jest mo??liwo??? p??ynnej regulacji temperatury grzania drutu. Pozwala to na ci?cie materia??ów o ró??nej grubo??ci oraz ró??nym sk??adzie chemicznym. Ustawienie kilku lub nawet kilkunastu cie??szych p??yt w ramach pola roboczego pozwala na wyci?cie jednocze??nie wielu obiektów o tym samym kszta??cie za jednym przej??ciem gor?cego drutu.

 

Maszyna przeznaczona jest do ci?cia gor?cym drutem materia??ów typu:
styropian / styrodur / inne materia??y typu XPS (spienione).

 

Program steruj?cy

W podstawowym zestawie z maszyn? proponujemy WinPC-NC Light. W dziale OPROGRAMOWANIE znajduj? si? informacje na temat funkcjonalno??ci programów oraz wersje demonstracyjne do pobrania.

 

Podstawowy zestaw zamówienia

Ploter,

Elektronika steruj?ca,

Licencjonowany program steruj?cy WinPC-NC
   Light  (polska wersja j?zykowa, obróbka 2/5D,
   dla systemu Windows XP lub Windows 7),

Komplet po???cze?? kablowych

Szkolenie z obs??ugi gratis               

 

Dodatkowe wyposa??enie

Wymiana programu steruj?cego na WinPC-NC                 Economy praca w 2,5D i 3D, polska wersja                    j?zykowa, (pod systemy: Windows XP, Vista,                  Windows 7).                                                              Wymiana programu steruj?cego na
   WinPC-NC USB praca w 2,5D i 3D, polska
   wersja j?zykowa, (pod dowolny system Windows).

 

 

 

Dane techniczne
Obszar pola pracy
ABC-STYRO
o?? X - 1200 mm
o?? Y - 400 mm
o?? Z - 600 mm
Narzędzie standardowe Modu?? tn?cy gor?cym drutem, drut oporowy KANTHAL 0,15-0,20 mm
Konstrukcja profile ze stop??w aluminium, tory z rur stalowych, paski z?bate w obustronnym nap?dzie
Napęd Silniki krokowe na osiach X i Y
Szybkość max. 4000 mm/min
Dokladność programowa +/-0,005 mm
Elektronika sterująca produkcja polska
Zasilanie 220V
Komunikacja z komputerem sterującym port LPT lub opcjonalnie USB
Programowanie sterujące WinPC-NC Light (opcjonalnie WinPC-NC Economy lub WinPC-NC USB)
System operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7 (opcjonalnie Windows 8, Windows 10)
Oprogramowanie j?zyk polski
Przyjmowane pliki robocze Zale??nie od wersji programu steruj?cego: .plt (HPGL), G-Code (DIN/ISO), PostScript (EPS, AI), DXF (2D), inne
Gwarancja 24 miesi?ce (12 + 12)
Szkolenie z obsługi gratis
Cena netto od: 6 000 zł