ACTIVE - seria ploter??w tn?co-biguj?cych

Plotery ACTIVE wyposa??one s? w g??owic? tn?co – biguj?c? przeznaczon? g??ównie do wykonywania prototypów oraz do produkcji krótki serii opakowa?? z tektury falistej i kartonplastu (tekpolu). G??owica oscylacyjna doskonale pracuje tak??e w wielu innych materia??ach. Prze???czenie mi?dzy operacjami ci?cia i bigowania odbywa si? w pe??ni automatycznie, gdy?? maszyna wykonuje ca??? prac? z jednego pliku roboczego. Komfort u??ytkowania zapewnia wielosekcyjny stó?? do podci??nieniowego mocowania materia??u.

 

Dzi?ki modu??owej konstrukcji umo??liwiaj?cej demonta?? do transportu ploter mo??e zosta? ustawiony w dowolnym pomieszczeniu, bez wzgl?du na wielko??? otworu drzwiowego oraz na dowolnej kondygnacji, nawet bez u??ycia windy.

 

Jako producent gwarantujemy, i?? do budowy plotera nie zostan? u??yte podzespo??y mechaniczne produkcji Chi??skiej. Zapewniamy tak??e b??yskawiczn? reakcj? na zg??oszone problemy serwisowe, dzi?ki posiadaniu w magazynach 100% cz???ci zamiennych dost?pnych „od r?ki”.

 

Ploter mo??e ci?? oraz bigowa? w materia??ach typu:
tektura falista / tektura lita / karton / folie / kartonplast / materia??y uszczelkowe / materia??y tekstylne (m.inn. na dywaniki samochodowe) / oraz wiele innych.

 

PROGRAM STERUJ?CY

W podstawowym zestawie z maszyn? znajduje si? WinPC-NC Professsional. W dziale OPROGRAMOWANIE znajduj? si? informacje na temat funkcjonalno??ci programów oraz wersje demonstracyjne do pobrania.

 

PODSTAWOWY ZESTAW ZAMóWIENIA

  1. Ploter ACTIVE

  2. Stó?? podci??nieniowy do mocowania detali z mo??liwo??ci? wy???czania z pracy dowolnych sekcji (kompletny uk??ad wraz z pomp?)

  3. Elektronika steruj?ca sze??ciokana??owa

  4. Modu?? formowania sygna??u

  5. Dwunarz?dziowa g??owica oscylacyjna tn?co - biguj?ca (lub tylko tn?ca)

  6. Zasilacz g??owicy oscylacyjnej

  7. Licencjonowane oprogramowanie steruj?ce (bez programu graficznego do projektowania plików roboczych)

  8. Komplet przewodów po???czeniowych

  9. Transport oraz monta??

  10. Szkolenie z obs??ugi programu steruj?cego

 

DODATKOWE WYPOSA??ENIE

G??owica z no??em wleczonym do folii i kartonu

G??owica rysuj?ca

G??owica frezuj?ca

Docisk materia??u

Dane techniczne
Obszar pola pracy
MEGA-ACTIVE
o?? X - 1500 mm
o?? Y - 1000 mm
o?? Z - 70 mm
Obszar pola pracy
GIGA-ACTIVE I
o?? X - 2000 mm
o?? Y - 1560 mm
o?? Z - 70 mm
Obszar pola pracy
GIGA-ACTIVE II
o?? X - 2000 mm
o?? Y - 2050 mm
o?? Z - 70 mm
Narzędzie standardowe dwunarz?dziowa g??owica tn?co - biguj?ca z aktywnym no??em tangensyjnym.Cz?stotliwo??? oscylacji 10 000 /min z p??ynn? regulacj?
Konstrukcja profile aluminiowe o podwy??szonym wsp????czynniku t??umienia drga??, tory z profili stalowych wsp????pracuj?ce z w??zkami, ??ruby i nakr?tki kulowe, obustronny nap?d mostu, wielokomorowy st???? z systemem podci??nieniowego mocowania materia??u.
Napęd silniki krokowe na wszystkich osiach
Szybkość max. nie dotyczy
Dokladność programowa 0,0125 mm
Elektronika sterująca produkcja polska
Zasilanie 220V i 380 V
Komunikacja z komputerem sterującym port COM
Programowanie sterujące WinPC-NC PROFI
System operacyjny Win XP, Vista, Windows 7
Oprogramowanie j?zyk polski
Przyjmowane pliki robocze .plt (Artios CAD, IMPACT), G-kody, inne
Gwarancja 24 miesi?ce (12 + 12)
Szkolenie z obsługi gratis