GIGA - seria ploter??w frezuj?cych

Frezarki CNC serii GIGA to maszyny, które przeznaczone s? do zada?? produkcyjnych, z uwagi na ich wysok? precyzj?, wytrzyma??o??? oraz niezawodno???. Przy zachowaniu odpowiednich zalece?? eksploatacyjnych producenta mo??liwa jest praca w systemie ci?g??ym (na 3 zmiany).

 

Dzi?ki modu??owej konstrukcji umo??liwiaj?cej demonta?? do transportu ploter mo??e zosta? ustawiony w dowolnym pomieszczeniu, bez wzgl?du na wielko??? otworu drzwiowego oraz na dowolnej kondygnacji, nawet bez u??ycia windy.

 

Jako producent gwarantujemy, i?? do budowy plotera nie zostan? u??yte podzespo??y mechaniczne produkcji Chi??skiej. Zapewniamy tak??e b??yskawiczn? reakcj? na zg??oszone problemy serwisowe, dzi?ki posiadaniu w magazynach 100% cz???ci zamiennych dost?pnych „od r?ki”.

 

Wyposa??enie plotera

GIGA jest najwi?ksz? oferowan? przez nas konstrukcj? plotera. Specjalizujemy si? w projektowaniu i produkcji maszyn o ma??ych i ??rednich polach roboczych. Nasze plotery wyposa??one s? w szybkoobrotowe g??owice robocze, co wyklucza z obróbki materia??y typu stal. Unikaln? cech? naszych konstrukcji jest ich modu??owa budowa, co umo??liwia ustawienie urz?dzenia w dowolnym pomieszczeniu, nawet nieposiadaj?cym szerokiego otworu drzwiowego. Standardowo na wyposa??eniu tego modelu jest szczotkowe wrzeciono robocze ch??odzone powietrzem o mocy 1,1kW. Na Pa??stwa ??yczenie mo??emy zaproponowa? wrzeciono bezszczotkowe ch??odzone ciecz? o wi?kszej mocy.

 


Ploter mo??e: ci??, wycina?, frezowa? 2.5D, 3D w materia??ach typu:
drewno / sklejka / stopy metali kolorowych / folie (no??em wleczonym) / karton (no??em wleczonym) / p??yty MDF / plexi / inne materia??y podlegaj?ce frezowaniu

 

 

Program steruj?cy

W podstawowym zestawie z maszyn? proponujemy WinPC-NC Economic. Za niewielk? dop??at? mo??liwa jest wymiana na wersj? programu WinPC-NC USB. W dziale OPROGRAMOWANIE znajduj? si? informacje na temat funkcjonalno??ci programów oraz wersje demonstracyjne do pobrania.

 

Podstawowy zestaw zamówienia

Ploter 3D

Elektronika steruj?ca

Licencjonowane oprogramowanie steruj?ce
   WinPC-NC Economic

Przewody po???czeniowe

Wrzeciono bezszczotkowe z falownikiem 1,5kW
  ch??odzone wod?

Uk??ad automatycznej korekcji wysuwu narz?dzia

Uk??ad sta??ego zera maszyny

Transport oraz monta??

Szkolenie

 

Dodatkowe wyposa??enie

Nó?? wleczony

G??owica rysuj?ca

Program steruj?cy WinPC-NC USB

Dane techniczne
Obszar pola pracy
GIGA
o?? X - 2000 mm
o?? Y - 1560 mm
o?? Z - 160 mm
Obszar pola pracy
GIGA-MAX
o?? X - 2000 mm
o?? Y - 2050 mm
o?? Z - 160 mm
Narzędzie standardowe Wrzeciono bezszczotkowe z falownikiem 1,5kW ch??odzone wod?
Konstrukcja profile aluminiowe o podwy??szonym wsp????czynniku t??umienia drga??, tory z profili stalowych wsp????pracuj?ce z w??zkami, ??ruby i nakr?tki kulowe, obustronny nap?d mostu. Uk??ad automatycznej korekcji wysuwu narz?dzia w standardowym wyposa???niu.
Napęd silniki krokowe na wszystkich osiach
Szybkość max. 9 000 mm/min
Dokladność programowa 0,0125 mm
Elektronika sterująca produkcja polska
Zasilanie 220V
Komunikacja z komputerem sterującym port LPT lub opcjonalnie USB
Programowanie sterujące WinPC-NC Economy (opcjonalnie WinPC-NC USB)
System operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7 (opcjonalnie Windows 8, Windows 10)
Oprogramowanie j?zyk polski
Przyjmowane pliki robocze Zale??nie od wersji programu steruj?cego: .plt (HPGL), G-Code (DIN/ISO), PostScript (EPS, AI), DXF (2D), inne
Gwarancja 24 miesi?ce (12 + 12)
Szkolenie z obsługi gratis