Maszyna do grawerowania, grawerki

Precyzja w ka??dym calu

Precyzja, z jak? dzia??aj? nasze maszyny do grawerowania, pozwala na otrzymanie dowolnego wzoru na niemal ka??dym tworzywie, z zachowaniem odpowiednich proporcji oraz parametrów technicznych. Jest to mo??liwe nie tylko dzi?ki grawerce, ale tak??e, jak ju?? wspomnieli??my, kompatybilnemu oprogramowaniu, które otrzymuj? Pa??stwo wraz z urz?dzeniem. Do tego nie sposób pomin?? elektroniki steruj?cej rodzimej produkcji, a tak??e wielu innych aspektów technicznych, które sprawiaj?, ??e jako??? oraz precyzja grawerowania mo??e osi?gn?? dzi?ki nam najwy??szy poziom. Maszyna umo??liwia równie?? frezowanie, ci?cie i wycinanie dowolnych kszta??tów, tak??e w coraz popularniejszej obecnie technice 2,5D oraz 3D.

Konstrukcja maszyny do grawerowania

Nasza grawerka wykonana jest z lekkich, ale zarazem solidnych aluminiowych profili o podwy??szonym czynniku t??umienia drga??. Ponadto zaopatrzona jest w stalowe wa??ki z ??o??yskami liniowymi, obustronny nap?d mostu czy stó?? T-rowkowy.
W standardzie znajduje si? tak??e narz?dzie do grawerowania – wrzeciono bezszczotkowe z falownikiem 1,5kW ch??odzone wod?, które sprawdzi si? podczas profesjonalnej obróbki tworzywa. Zamiennie do tego modelu polecamy tak??e wrzeciona szczotkowe 1,1kW niemieckiej marki Kress, znanej ze swej niezawodno??ci. Narz?dzia te s? równie wydajne i sprawdzaj? si? podczas masowej produkcji, szczególnie na takich tworzywach, jak drewno czy sklejka. G??owice frezarskie, zarówno z wrzecionem szczotkowym, jak i bezszczotkowym, mog? pracowa? bez przerwy przez wiele godzin.

W maszynie graweruj?cej zastosowano równie?? silniki krokowe na wszystkich osiach, które pozwalaj? na dok??adn? kontrol? ruchu wrzeciona. Wysokie obroty, jakie uzyskuje urz?dzenie, doskonale sprawdz? si? w przypadku obróbki nieco bardziej wymagaj?cych tworzyw, jak drewno, kompozyty, aluminium, sklejka, laminaty, pleksi czy metale. Silnik krokowy zosta?? stworzony z my??l? o urz?dzeniach, w których liczy si? przede wszystkim precyzyjne sterowanie ruchem wrzeciona lub g??owicy. Nap?d tego typu umo??liwia równie?? wykonywanie ruchów powtarzalnych, a tak??e niezwykle dok??adne pozycjonowanie. St?d te?? tak cz?sto stosowany jest w ploterach czy drukarkach laserowych.

Jak wybra? odpowiedni? maszyn? do grawerowania?

Wybieraj?c maszyn? do grawerowania nale??y wzi?? pod uwag? nie tylko proces produkcji i wykorzystywane materia??y, ale tak??e przestrze??, w której urz?dzenie b?dzie spe??nia??o swoje najwa??niejsze funkcje. Nasze maszyny sprawdz? si? w przestronnych halach oraz biurach. Zarówno grawerka, jak i komputer, b?d? dzia??a??y bez zarzutu przy odpowiedniej dba??o??ci o doskona??y stan sprz?tu poprzez regularne czyszczenie stanowiska pracy z pozosta??o??ci po obróbce CNC. Nast?pnie mo??na przej??? do oceny samej maszyny.
Pierwsze, na co nale??y zwróci? uwag?, to sztywno??? maszyny. Tylko dzi?ki stabilnemu umocowaniu obrabianego materia??u mo??liwe jest wykonanie dok??adnego napisu lub rysunku bez uszczerbku na tworzywie w postaci poszarpanych kraw?dzi czy niedok??adnie wyznaczonych linii. Ewentualne drgania maszyny mog??yby spowodowa?, ??e produkt ko??cowy nie b?dzie spe??nia?? wymaga?? jako??ci. Bardzo wa??na jest minimalizacja takich sytuacji – st?d te?? w naszej grawerce zastosowali??my aluminiowe profile o podwy??szonym wspó??czynniku t??umienia drga??, a tak??e wa??ki stalowe z ??o??yskami liniowymi, ??ruby i nakr?tki kulkowe. Elementy te zapewniaj? stabilne ustawienie oraz dzia??anie urz?dzenia, bez wyst?pienia tak zwanego luzu zwrotnego.

Kilka s??ów o oprogramowaniu

Specjalistyczne oprogramowanie jest równie istotne, co zastosowane w maszynie podzespo??y. Proponujemy programy, których wersje demonstracyjne mo??na pobra? z naszej strony. W ten sposób mog? Pa??stwo sprawdzi? ich funkcjonalno??? i przekona? si?, ??e to najlepszy sposób na bezproblemowe sterowanie naszymi urz?dzeniami.

  1. WinPC-NC Light – przeznaczony do sterowania ploterami, dzi?ki któremu mo??liwe jest nie tylko grawerowanie, ale tak??e precyzyjne frezowanie. Oprogramowanie nadaje si? do inteligentnego sterowania urz?dzeniami.
  2. WinPC-NC Economic – jest to bogatsza funkcjonalnie wersja oprogramowania przeznaczona do sterowania ploterami, posiadaj?ca mo??liwo??? importu projektów w wielu ró??nych formatach.

 

Wybór odpowiedniego oprogramowania steruj?cego jest jedn? z najwa??niejszych decyzji, która pozwoli na uzyskanie wysokiej precyzji w obróbce materia??u. W znaczny sposób podnosi komfort pracy operatora i usprawnia prac? maszyny. Sterowanie ploterami odbywa si? z pomoc? komputera zarówno ze starszymi, jak i najnowszymi systemami operacyjnymi: Win XP, Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10.

Dodatkowe szkolenia

Nie zostawiamy naszych klientów samych z maszynami graweruj?cymi – przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia, podczas których omawiamy najwa??niejsze zagadnienia zwi?zane z funkcjonowaniem urz?dzenia. Pozwoli to na zwi?kszenie wydajno??ci oraz jako??ci procesu produkcji, zmniejszenie ryzyka awarii sprz?tu, a tym samym kosztów eksploatacji. Wielokrotnie podczas szkolenia okazuje si?, ??e obs??uga urz?dzenia jest bardzo prosta. Nale??y jednak mie? na uwadze kilka podstawowych zasad, a tak??e przetestowa? urz?dzenie, by przekona? si? o jej szerokich mo??liwo??ciach. Szkolenie przeprowadzamy bezp??atnie.

Dane techniczne
Obszar pola pracy
Grawerka ST
o?? X - 800 mm
o?? Y - 500 mm
o?? Z - 100 mm
Obszar pola pracy
GRAWERKA M
o?? X - 500 mm
o?? Y - 375 mm
o?? Z - 100 mm
Narzędzie standardowe Wrzeciono bezszczotkowe z falownikiem 1,5kW ch??odzone wod?
Konstrukcja profile aluminiowe o podwy??szonym wsp????czynniku t??umienia drga??,st???? T- rowkowy, tory - wa??ki stalowe z ??o??yskami liniowymi, ??ruby i nakr?tki kulowe, obustronny nap?d mostu.
Napęd silniki krokowe na wszystkich osiach
Szybkość max. 3000 mm/min
Dokladność programowa 0,0125 mm
Elektronika sterująca produkcja polska
Zasilanie 220V
Komunikacja z komputerem sterującym port LPT lub opcjonalnie USB
Programowanie sterujące WinPC-NC Light
System operacyjny Win XP, Vista, Windows 7
Oprogramowanie j?zyk polski
Przyjmowane pliki robocze .plt
Gwarancja 24 miesi?ce (12 + 12)
Szkolenie z obsługi gratis

Maszyna może ciąć, wycinać, frezować 2.5D, 3D w materiałach typu:
stal / drewno / sklejka / stopy metali kolorowych / folie (nożem wleczonym) / karton (nożem wleczonym) / płyty MDF / plexi / inne materiały podlegające frezowaniu.

 

PODSTAWOWY ZESTAW ZAMÓWIENIA

Maszyna Grawerska

Elektronika sterująca

Licencjonowane oprogramowanie sterujące
  (bez programu graficznego)

Przewody połączeniowe

Wrzeciono bezszczotkowe z falownikiem 1,5kW
  chłodzone wodą

Stół T-rowkowy

Układ automatycznej korekcji wysuwu narzędzia

Układ stałego zera maszyny

Szkolenie

 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Oś obrotowa do grawerowania na walcach

Konik

Program sterujący WinPC-NC Economic

Program sterujący WinPC-NC USB

Nóż wleczony

Głowica rysująca