MEGA - ploter frezuj?cy

Obrabiarka CNC model MEGA to maszyna przeznaczona do zada?? produkcyjnych, z mo??liwo??ci? pracy w systemie 3-zmianowym. Jest to ploter o polu pracy ??redniej wielko??ci.

 

Dzi?ki modu??owej konstrukcji umo??liwiaj?cej demonta?? do transportu ploter mo??e zosta? ustawiony w dowolnym pomieszczeniu, bez wzgl?du na wielko??? otworu drzwiowego oraz na dowolnej kondygnacji, nawet bez u??ycia windy.

 

Jako producent gwarantujemy, i?? do budowy plotera nie zostan? u??yte podzespo??y mechaniczne produkcji Chi??skiej. Zapewniamy tak??e b??yskawiczn? reakcj? na zg??oszone problemy serwisowe, dzi?ki posiadaniu w magazynach 100% cz???ci zamiennych dost?pnych „od r?ki”.

 

Zastosowanie plotera

Model plotera frezuj?cego MEGA jest konstrukcj? ??redniej wielko??ci z tzw. pe??nym przelotem. Dzi?ki temu u??ytkownik nie jest ograniczony d??ugo??ci? pola roboczego – jest  mo??liwo??? dzielenia pracy na etapy i przesuwania formatki materia??u o dowolnej d??ugo??ci. Ograniczona jest tylko szeroko??? pola roboczego do 1000mm. Na specjalne ??yczenie Klienta mo??emy modyfikowa? gabaryty katalogowych konstrukcji dostosowuj?c je do Pa??stw oczekiwa??. Dotyczy to wszystkich naszych maszyn, nie tylko ploterów modelu MEGA. Blat typu T-rowek umo??liwia mocowanie czwartej osi, je??li jest potrzeba pracy na bry??ach obrotowych.

 

Ploter mo??e: ci??, wycina?, frezowa? 2.5D, 3D w materia??ach typu:
drewno / sklejka / stopy metali kolorowych / folie (no??em wleczonym) / karton (no??em wleczonym) / p??yty MDF / plexi / inne materia??y podlegaj?ce frezowaniu.

 

Program steruj?cy

W podstawowym zestawie z maszyn? proponujemy WinPC-NC Economic. Za niewielk? dop??at? mo??liwa jest wymiana na wersj? programu WinPC-NC USB. W dziale OPROGRAMOWANIE znajduj? si? informacje na temat funkcjonalno??ci programów oraz wersje demonstracyjne do pobrania.

 

Podstawowy zestaw zamówienia

Ploter 3D

Elektronika steruj?ca

Licencjonowane oprogramowanie steruj?ce
  WinPC-NC Economic

Przewody po???czeniowe

Wrzeciono bezszczotkowe z falownikiem 1,5kW ch??odzone wod?

Uk??ad automatycznej korekcji wysuwu narz?dzia

Uk??ad sta??ego zera maszyny

Transport oraz monta??

Szkolenie

 

Dodatkowe wyposa??enie

Nó?? wleczony

G??owica rysuj?ca

Program steruj?cy WinPC-NC USB

 

 

Dane techniczne
Obszar pola pracy
MEGA
o?? X - 1500 mm
o?? Y - 1000 mm
o?? Z - 160 mm
Narzędzie standardowe Wrzeciono bezszczotkowe z falownikiem 1,5kW ch??odzone wod?
Konstrukcja profile aluminiowe o podwy??szonym wsp????czynniku t??umienia drga??, tory z profili stalowych wsp????pracuj?ce z w??zkami, ??ruby i nakr?tki kulowe, obustronny nap?d mostu
Napęd silniki krokowe na wszystkich osiach
Szybkość max. 9000 mm/min
Dokladność programowa 0,0125 mm
Elektronika sterująca produkcja polska
Zasilanie 220V
Komunikacja z komputerem sterującym port LPT lub opcjonalnie USB
Programowanie sterujące WinPC-NC Economy (opcjonalnie WinPC-NC USB)
System operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7 (opcjonalnie Windows 8, Windows 10)
Oprogramowanie j?zyk polski
Przyjmowane pliki robocze Zale??nie od wersji programu steruj?cego: .plt (HPGL), G-Code (DIN/ISO), PostScript (EPS, AI), DXF (2D), inne
Gwarancja 24 miesi?ce (12 + 12)
Szkolenie z obsługi gratis