MEGA-SZABLON - ploter tn?cy do szablon??w

Maszyna przeznaczona jest do wycinania szablonów malarskich, naklejek, szablonów tekturowych. Standartowo wyposa??ona zosta??a w nó?? wleczony z mo??liwo??ci? wymiany narz?dzia na g??owic? frezuj?c? lub g??owic? rysuj?c?.

 

Dzi?ki modu??owej konstrukcji umo??liwiaj?cej demonta?? do transportu ploter mo??e zosta? ustawiony w dowolnym pomieszczeniu, bez wzgl?du na wielko??? otworu drzwiowego oraz na dowolnej kondygnacji, nawet bez u??ycia windy.

 

Jako producent gwarantujemy, i?? do budowy plotera nie zostan? u??yte podzespo??y mechaniczne produkcji Chi??skiej. Zapewniamy tak??e b??yskawiczn? reakcj? na zg??oszone problemy serwisowe, dzi?ki posiadaniu w magazynach 100% cz???ci zamiennych dost?pnych „od r?ki”.

 

Zastosowanie plotera

W ostatnich latach zaobserwowali??my du??e zainteresowanie wycinaniem szablonów malarskich oraz naklejek ??ciennych. Z uwagi na to do naszej oferty do???czony zosta?? Model plotera specjalnie dedykowany wykonywaniu tego typu prac. Standardowym narz?dziem jest tu nó?? wleczony do folii i kartonów. Nale??y pami?ta?, ??e tego typu no??em nie da si? wycina? materia??ów warstwowych typu tektura falista. Do tego celu wybra? nale??y ploter z g??owic? tn?c? no??em oscylacyjnym. Nó?? wleczony ??wietnie poradzi sobie w pracy w foliach ploterowych oraz w foliach typu polipropylen (PP). Wycinanie szablonów malarskich oraz naklejek ??ciennych powierzy? mo??na tak??e innej maszynie naszej produkcji. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? na ABC-MAX.  

 

Ploter przeznaczony jest do ci?cia materia??ów typu:
folie na szablony malarskie /cienka tektura / folie samoprzylepne / inne materia??y (niezb?dne jest wykonanie próbnego ci?cia).

 

Program steruj?cy

W podstawowym zestawie z maszyn? proponujemy WinPC-NC Economic. Za niewielk? dop??at? mo??liwa jest wymiana na wersj? programu WinPC-NC USB. W dziale OPROGRAMOWANIE znajduj? si? informacje na temat funkcjonalno??ci programów oraz wersje demonstracyjne do pobrania.

 

Podstawowy zestaw zamówienia

Ploter 3D

Elektronika steruj?ca

Licencjonowane oprogramowanie steruj?ce
  WinPC-NC Economic

Przewody po???czeniowe

Nó?? wleczony

Uk??ad sta??ego zera maszyny

Transport oraz monta??

Szkolenie

 

Dodatkowe wyposa??enie

G??owica frezuj?ca

G??owica rysuj?ca

Program steruj?cy WinPC-NC USB

Dane techniczne
Obszar pola pracy
MEGA-SZABLON
o?? X - 1500 mm
o?? Y - 1000 mm
o?? Z - 70 mm
Narzędzie standardowe N???? wleczony
Konstrukcja profile aluminiowe o podwy??szonym wsp????czynniku t??umienia drga??, tory Al. z wa??kami stalowymi, ??ruby i nakr?tki kulowe, obustronny nap?d mostu.
Napęd silniki krokowe na wszystkich osiach
Szybkość max. Do 10 000 mm/min
Dokladność programowa 0,0125 mm
Elektronika sterująca produkcja polska
Zasilanie 220V
Komunikacja z komputerem sterującym port LPT
Programowanie sterujące WinPC-NC Light
System operacyjny Win XP, Vista, Windows 7
Oprogramowanie j?zyk polski
Przyjmowane pliki robocze .plt
Gwarancja 24 miesi?ce (12 + 12)
Szkolenie z obsługi gratis