UNI - seria ploter??w frezuj?cych

Obrabiarki CNC seria UNI to maszyny przeznaczone do zada?? produkcyjnych, z mo??liwo??ci? pracy w systemie 3-zmianowym. S? to plotery o ma??ych powierzchniach pól roboczych. Obecnie oferowane s? z bogatym wyposa??eniem w komplecie podstawowym.

Jako producent gwarantujemy, i?? do budowy maszyny nie zostan? u??yte podzespo??y mechaniczne produkcji Chi??skiej. Zapewniamy tak??e b??yskawiczn? reakcj? na zg??oszone problemy serwisowe, dzi?ki posiadaniu w magazynach 100% cz???ci zamiennych dost?pnych „od r?ki”.

 

Zastosowanie plotera

Ploter UNI opracowali??my z my??l? o pracy w systemie zmianowym. Konstrukcja maszyny jest przystosowana do pracy ci?g??ej. Poza frezowaniem mo??na na niej tak??e grawerowa? w laminatach grawerskich oraz w stopach metali kolorowych. Jako dodatkowe wyposa??enie do tego modelu przygotowali??my czwart? o??, która umo??liwia prac? na bry??ach obrotowych. Przy zastosowaniu czwartej osi nale??y pami?ta? o konieczno??ci zastosowania odpowiedniego programu steruj?cego, który obs??uguje tego typu funkcje. W naszej ofercie mamy dwa takie programy: WinPC-NC Economy oraz WinPC-NC USB. Blat plotera wykonany jest z aluminiowego profilu typu T-rowek, co u??atwia mocowanie obrabianych materia??ów. Na ??yczenie Klienta mo??emy zaproponowa? wymian? g??owicy roboczej ze standardowej na mocniejsz?.

 

Maszyna mo??e: ci??, wycina?, frezowa? 2.5D, 3D w materia??ach typu:
drewno / sklejka / stopy metali kolorowych / folie (no??em wleczonym) / karton (no??em wleczonym) / p??yty MDF / plexi / inne materia??y podlegaj?ce frezowaniu

 

Program steruj?cy

W podstawowym zestawie z maszyn? proponujemy WinPC-NC Ligh. Za niewielk? dop??at? mo??liwa jest wymiana na wy??sz? wersj? programu WinPC-NC Economy lub WinPC-NC USB. W dziale OPROGRAMOWANIE znajduj? si? informacje na temat funkcjonalno??ci programów oraz wersje demonstracyjne do pobrania.

 

Podstawowy zestaw zamówienia

Ploter 3D

Elektronika steruj?ca

Licencjonowane oprogramowanie steruj?ce
  (bez programu graficznego)

Przewody po???czeniowe

Wrzeciono bezszczotkowe z falownikiem 1,5kW
  ch??odzone wod?

Stó?? T-rowkowy

Uk??ad sta??ego zera maszyny

Szkolenie

 

Dodatkowe wyposa??enie

O?? obrotowa do grawerowania na walcach

Konik

Program steruj?cy WinPC-NC Economy

Program steruj?cy WinPC-NC USB

Nó?? wleczony

G??owica rysuj?ca 

 

Dane techniczne
Obszar pola pracy
UNI
o?? X- 650 mm
o?? Y - 410 mm
o?? Z - 75 mm
Obszar pola pracy
UNI-MAX
o?? X - 930 mm
o?? Y - 610 mm
o?? Z - 75 mm
Narzędzie standardowe Wrzeciono bezszczotkowe z falownikiem 1,5kW ch??odzone wod?
Konstrukcja profile aluminiowe o podwy??szonym wsp????czynniku t??umienia drga??, ??ruby i nakr?tki kulowe, tory- wa??ki stalowe hartowane, st???? aluminiowy T-rowkowy
Napęd silniki krokowe na wszystkich osiach
Szybkość max. 7200 mm/min
Dokladność programowa 0,0125 mm
Elektronika sterująca produkcja polska
Zasilanie 220V
Komunikacja z komputerem sterującym port LPT lub opcjonalnie USB
Programowanie sterujące WinPC-NC Light (opcjonalnie WinPC-NC Economy lub WinPC-NC USB)
System operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7 (opcjonalnie Windows 8, Windows 10)
Oprogramowanie j?zyk polski
Przyjmowane pliki robocze Zale??nie od wersji programu steruj?cego: .plt (HPGL), G-Code (DIN/ISO), PostScript (EPS, AI), DXF (2D), inne
Gwarancja 24 miesi?ce (12 + 12)
Szkolenie z obsługi gratis