Serwis

Nasze Centrum Serwisowe mie??ci si? przy siedzibie firmy w Lesznowoli ko??o Warszawy. Tu zapraszamy wszystkich naszych Klientów na przegl?d techniczny plotera lub grawerki, tu wykonujemy tak??e prace konserwacyjne oraz modernizacje starszych maszyn.

Wszystkie zlecenia serwisowe, poza pracami moderniza-
cyjnymi, mog? zosta? wykonane w Pa??stwa siedzibie, po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz kosztów dojazdu.

B??yskawiczny serwis producenta

Jako producent gwarantujemy b??yskawiczn? reakcj? na zg??oszenia serwisowe oraz zapewniamy 100% cz???ci zamiennych dost?pnych „od r?ki”. Mamy ??wiadomo???, i?? nasze urz?dzenia cz?sto pracuj? w Pa??stwa Firmach jako maszyny produkcyjne i w zwi?zku z tym sprawny serwis jest naszym priorytetem.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Do Centrum Serwisowego zapraszamy tak??e osoby, które naby??y ploter lub maszyn? grawersk? naszej produkcji z "drugiej r?ki". Oferujemy przegl?d, konserwacj?, modernizacj? urz?dzenia oraz szkolenie dla nowego operatora.

Ekip? serwisow? wezwa? tak??e nale??y, gdy ploter o du??ym stole roboczym ma zosta? zdemontowany i ponownie zmontowany w nowym miejscu pracy (nie dotyczy modelu ABC-MAX przystosowanego do samodzielnego monta??u). Wykonanie tych czynno??ci przez osoby nie posiadaj?cej odpowiedniego przygotowania grozi uszkodzeniem plotera po ponownym jego uruchomieniu lub utrat? precyzji obróbki.